Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP jako poszukujący pracy
Jednostka
miary
Ogółemosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
Ogółemzarejestrowani po raz kolejny
Ogółemjako osoba niepełnosprawna
Ogółemdługotrwale
Ogółempoprzednio pracujący
Ogółemdo momentu zarejestrowania się
Ogółemw zakładzie pracy chronionej
Ogółemzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Ogółemzamieszkali na wsi
Ogółemposiadający gospodarstwo rolne
Ogółembez kwalifikacji zawodowych
Ogółembez doświadczenia zawodowego
Ogółempo stażu
Ogółempo pracach interwencyjnych
Ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
Ogółempo szkoleniu
Ogółemosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Ogółempobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
Ogółemosoby, którym przyznano rentę szkoleniową
Ogółempobierający rentę socjalną
Ogółemkorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Ogółemprowadzący działalność gospodarczą
Kobietyosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
Kobietyzarejestrowani po raz kolejny
Kobietyjako osoba niepełnosprawna
Kobietydługotrwale
Kobietypoprzednio pracujący
Kobietydo momentu zarejestrowania się
Kobietyw zakładzie pracy chronionej
Kobietyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Kobietyzamieszkali na wsi
Kobietyposiadający gospodarstwo rolne
Kobietybez kwalifikacji zawodowych
Kobietybez doświadczenia zawodowego
Kobietypo stażu
Kobietypo pracach interwencyjnych
Kobietypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
Kobietypo szkoleniu
Kobietyosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Kobietypobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
Kobietyosoby, którym przyznano rentę szkoleniową
Kobietypobierający rentę socjalną
Kobietykorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
Kobietyposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Kobietyposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Kobietyprowadzący działalność gospodarczą