Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Kategorie osób niepełnosprawnych wyłączonych z ewidencji PUP w półroczu sprawozdawczym
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Jednostka
miary
ogółemOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
ogółempodjęcie pracy
ogółempraca subsydiowana
ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
ogółemw zakładach pracy chronionej
ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
ogółemw zakładach pracy chronionej
ogółempodjęcie działalności gospodarczej
ogółemw ramach bonu na zasiedlenie
ogółemprace interwencyjne
ogółempodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
ogółemrozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
ogółempraca niesubsydiowana
ogółempraca sezonowa
ogółempozostałe zatrudnienie
ogółempodjęcie działalności gospodarczej
ogółemrozpoczęcie szkolenia
ogółemw ramach bonu szkoleniowego
ogółemrozpoczęcie stażu
ogółemw ramach bonu stażowego
ogółemrozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
ogółempodjęcie nauki
ogółemrezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy
ogółemosiągnięcie wieku emerytalnego
ogółemnabycie praw emerytalnych lub rentowych
ogółemnabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
ogółemutrata statusu osoby niepełnosprawnej
ogółeminne
zamieszkali na wsiOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
zamieszkali na wsipodjęcie pracy
zamieszkali na wsipraca subsydiowana
zamieszkali na wsina miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
zamieszkali na wsiw zakładach pracy chronionej
zamieszkali na wsina miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
zamieszkali na wsiw zakładach pracy chronionej
zamieszkali na wsipodjęcie działalności gospodarczej
zamieszkali na wsiw ramach bonu na zasiedlenie
zamieszkali na wsiprace interwencyjne
zamieszkali na wsipodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
zamieszkali na wsirozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
zamieszkali na wsipraca niesubsydiowana
zamieszkali na wsipraca sezonowa
zamieszkali na wsipozostałe zatrudnienie
zamieszkali na wsipodjęcie działalności gospodarczej
zamieszkali na wsirozpoczęcie szkolenia
zamieszkali na wsiw ramach bonu szkoleniowego
zamieszkali na wsirozpoczęcie stażu
zamieszkali na wsiw ramach bonu stażowego
zamieszkali na wsirozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
zamieszkali na wsipodjęcie nauki
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia