Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia rodzinne
Pozycja grupowania:
Rodzaje świadczeń rodzinnych
Jednostka
miary
Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenia rodzinne wypłacone ze środków budżetu państwa
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenia rodzinne wypłacone z budżetów gmin
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
z tytułu samotnego wychowywania dziecka
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
z tytułu urodzenia dziecka