Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ładunki zanieczyszczeń w ściekach wytworzonych
Pozycja grupowania:
Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
Jednostka
miary
BZT5
ChZT (metodą dwuchromianową)
Zawiesina ogólna
Suma jonów chlorków i siarczanów
Fenole lotne
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Rtęć
Kadm
Cynk
Miedź
Nikiel
Chrom
Ołów
Arsen
Wanad
Srebro