Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
Pozycja grupowania:
Układ sprawozdania
Jednostka
miary
zgodnie z układem sprawozdawczości sporządzanej przez jednostkę