Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot prowadzący kino
Pozycja grupowania:
Podmiot prowadzący
Jednostka
miary
Pozostałe
Osoba fizyczna
Inna osoba prawna
Jednostka Kościoła lub związku wyznaniowego
Spółka
Fundacja
Inna organizacja społeczna
Organizacja polityczna, związek zawodowy
Stowarzyszenie
Jednostka spółdzielcza
Sektor prywatny
Sejmik województwa
Samorząd powiatowy
Samorząd w miastach na prawach powiatu
Samorząd m.st. Warszawy
Samorząd gminny
Jednostka samorządu terytorialnego
Inna (niesamorządowa) jednostka sektora publicznego
Inny organ administracji rządowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sektor publiczny