Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Właściciel kina
Pozycja grupowania:
Własciciel kina
Jednostka
miary
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inny organ administracji rządowej
Inna (niesamorządowa) jednostka sektora publicznego
Jednostka samorządu terytorialnego
Samorząd gminny
Samorząd m.st. Warszawy
Samorząd w miastach na prawach powiatu
Samorząd powiatowy
Sejmik województwa
Jednostka spółdzielcza
Stowarzyszenie
Organizacja polityczna, związek zawodowy
Inna organizacja społeczna
Fundacja
Spółka
Jednostka Kościoła lub związku wyznaniowego
Inna osoba prawna
Osoba fizyczna
Pozostałe