Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia z ewidencji PUP niepełnosprawnych osób bezrobotnych
Jednostka
miary
znaczny lub umiarkowanyOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy
znaczny lub umiarkowanypraca subsydiowana
znaczny lub umiarkowanyna miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
znaczny lub umiarkowanyw zakładach pracy chronionej
znaczny lub umiarkowanyna miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
znaczny lub umiarkowanyw zakładach pracy chronionej
znaczny lub umiarkowanypodjęcie działalności gospodarczej
znaczny lub umiarkowanyw ramach bonu na zasiedlenie
znaczny lub umiarkowanyprace interwencyjne
znaczny lub umiarkowanyroboty publiczne
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy w ramach grantu na telepracę
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
znaczny lub umiarkowanypodjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
znaczny lub umiarkowanyrozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
znaczny lub umiarkowanypraca niesubsydiowana
znaczny lub umiarkowanypraca sezonowa
znaczny lub umiarkowanypozostałe zatrudnienie
znaczny lub umiarkowanypodjęcie działalności gospodarczej
znaczny lub umiarkowanyrozpoczęcie szkolenia
znaczny lub umiarkowanyw ramach bonu szkoleniowego
znaczny lub umiarkowanyrozpoczęcie stażu
znaczny lub umiarkowanyw ramach bonu stażowego
znaczny lub umiarkowanyrozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
znaczny lub umiarkowanyrozpoczęcie pracy społecznie użytecznej
znaczny lub umiarkowanyw ramach PAI
znaczny lub umiarkowanyskierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych
znaczny lub umiarkowanypodjęcie nauki
znaczny lub umiarkowanyodmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI
znaczny lub umiarkowanyrezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy
znaczny lub umiarkowanyosiągnięcie wieku emerytalnego
znaczny lub umiarkowanynabycie praw emerytalnych lub rentowych
znaczny lub umiarkowanynabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
znaczny lub umiarkowanyutrata statusu osoby niepełnosprawnej
znaczny lub umiarkowanyinne
schorzenia specjalneOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
schorzenia specjalnepodjęcie pracy
schorzenia specjalnepraca subsydiowana
schorzenia specjalnena miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
schorzenia specjalnew zakładach pracy chronionej
schorzenia specjalnena miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
schorzenia specjalnew zakładach pracy chronionej
schorzenia specjalnepodjęcie działalności gospodarczej
schorzenia specjalnew ramach bonu na zasiedlenie
schorzenia specjalneprace interwencyjne
schorzenia specjalneroboty publiczne
schorzenia specjalnepodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia