Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Fundusz zasadniczy
Pozycja grupowania:
Zmiany stanu funduszu zasadniczego
Jednostka
miary
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zwiększenia ogółem - odpis z zysku netto
zwiększenia ogółem - aktualizacja wyceny środków trwałych
zmniejszenia ogółem
zmniejszenia ogółem - pokrycie straty netto
zmniejszenia ogółem - aktualizacja wyceny środków trwałych
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego