Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe przychody operacyjne
Pozycja grupowania:
Źródła pochodzenia pozostałych przychodów operacyjnych
Jednostka
miary
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne pozostałe przychody operacyjne
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł