Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozostałe koszty operacyjne RZiS
Pozycja grupowania:
Źródła pochodzenia pozostałych kosztów operacyjnych
Jednostka
miary
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne pozostałe koszty operacyjne