Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Jednostka
miary
podmioty krajowe
sektor rządowy (np. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
sektor przedsiębiorstw
sektor szkolnictwa wyższego
prywatne instytucje niekomercyjne
instytuty naukowe PAN
instytuty badawcze