Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Źródło pochodzenia środków
Jednostka
miary
środki budżetowe
Unia Europejska, w tym fundusze strukturalne i programy ramowe UE (Komisja Europejska)
inne organizacje międzynarodowe
sektor przedsiębiorstw
środki własne
instytuty naukowe PAN
instytuty badawcze
uczelnie
prywatne instytucje niekomercyjne