Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Środki przekazane podmiotom
Jednostka
miary
Środki przekazane na B+R
Jednostkom naukowym PAN
Instytutom badawczym
Szkołom wyższym
Przedsiębiorstwom
Prywatnym instytucjom niekomercyjnym
Podmiotom zagranicznym
Pozostałym podmiotom