Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi
Pozycja grupowania:
Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej
Jednostka
miary
Ogółem
Poddane odzyskowi