Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
Pozycja grupowania:
Liczba jednostek
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba jednostekDomy pomocy społecznej
Liczba jednostekOśrodki wsparcia
Liczba jednostekOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba jednostekŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba jednostekKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba jednostekDzienne domy pomocy
Liczba jednostekDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba jednostekSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba jednostekSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba jednostekKluby samopomocy
Liczba jednostekInne ośrodki wsparcia
Liczba jednostekOśrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
Liczba jednostekOśrodki interwencji kryzysowej dla ofiar handlu ludźmi
Liczba jednostekPlacówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
Liczba jednostekPlacówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczące usługi w postaci terapii rodzinnej
Liczba jednostekMieszkania chronione
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba jednostekMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba jednostekNoclegownie
Liczba jednostekOgrzewalnie