Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Pozycja grupowania:
Instytucje realizujące szkolenia 2
Jednostka
miary
Ogółem instytucje szkoleniowe
szkoła średnia, policealna
uczelnia/kolegium
placówka kształcenia ustawicznego
centrum kształcenia zawodowego
placówka prowadząca działalność naukową
zakład pracy
stowarzyszenie, fundacja, spółka oraz inna osoba prawna, w tym Zakład Doskonalenia Zawodowego
osoba fizyczna
specjalistyczny ośrodek szkoleniowo-rehabilitacyjny
inne