Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Jednostka
miary
Przekazane środki finansowe
Środki finansowe przekazane spółdzielniom socjalnym