Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze źródeł publicznych
Pozycja grupowania:
rodzaje przychodów ze źródeł publicznych
Jednostka
miary
refundacje/dofinansowanie z PFRON lub Powiatowego Urzędu Pracy do wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych
dotacje przyznane według liczby odbiorców (uczniów, przedszkolaków, pacjentów, uczestników CIS, WTZ itp.) - razem
w tym przekazane przez administrację samorządową (m. in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej)
w tym przekazane przez krajową administrację rządową (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie)
dotacje udzielane w trybie otwartego konkursu ofert (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych ustaw) - razem
w tym przekazane przez administrację samorządową (m. in. urzędy marszałkowskie, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej)
w tym przekazane przez krajową administrację rządową (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie)
dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tym w trybie uproszczonym („małe granty”), w trybie szczególnym (w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej), itp.
zamówienia publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (np. przetargi, zapytania ofertowe)
inne, jakie?