Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność gminy do związku międzygminnego
Pozycja grupowania:
Inna nazwa i numer w rejestrze MSWiA związku międzygminnego, który przejął od gminy obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami
Jednostka
miary
Inny