Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Nakłady przypadające na obszary zastosowań biotechnologii
Jednostka
miary
Ochrona zdrowia ludzi
Ochrona zdrowia zwierząt
Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
Środowisko
Przetwarzanie przemysłowe
Bioinformatyka
Niespecyficzne zastosowania
Inne