Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytków rolnych
Pozycja grupowania:
Grupy obszarowe użytków rolnych
Jednostka
miary
powyżej 50,1 ha
15,1-50,0 ha
5,1-15,0 ha
1,0-5,0 ha