Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie
Pozycja grupowania:
Frakcje odpadów zebranych/odebranych selektywnie
Jednostka
miary
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Metale
Odzież i tekstylia
Niebezpieczne
Baterie i akumulatory
Opakowania wielomateriałowe
Ogółem
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niebezpieczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zmieszane odpady opakowaniowe
Pozostałe
Baterie i akumulatory niebezpieczne
Biodegradowalne
Wielkogabarytowe