Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś