Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło - emeryci i renciści
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem