Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy na umowy okresowe
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem