Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krótkoterminowe aktywa finansowe
Pozycja grupowania:
Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane pozycje)
Jednostka
miary
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne