Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pasywa razem
Pozycja grupowania:
Pasywa (wybrane pozycje)
Jednostka
miary
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Zobowiązania krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty i pożyczki
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki
Zobowiązania długoterminowe