Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Pozycja grupowania:
Pochodzenie środków na dotacje celowe
Jednostka
miary
Ogółem
Budżet państwa
Budżet środków europejskich