Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odpady wytworzone
Pozycja grupowania:
Sposoby zagospodarowania odpadów wytworzonych w ciągu roku
Jednostka
miary
W tym składowane w obiektach
Odpady poddane odzyskowi we własnym zakresie
Do procesów unieszkodliwiania
Do procesów odzysku
W inny sposób
Ogółem
Odpady magazynowane czasowo
W inny sposób
Składowane w obiektach własnych
Termicznie
Odpady unieszkodliwione we własnym zakresie
Wypełnianie wyrobisk własnych i innych
Kompostowane
Odpady przekazane innym odbiorcom