Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osady dotychczas składowane na terenie własnym zakładu na składowisku
Pozycja grupowania:
Typ oczyszczalni ścieków
Jednostka
miary
Oczyszczalnia mechaniczna
Oczyszczalnia biologiczna
Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów