Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lekarze dentyści
Pozycja grupowania:
Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Jednostka
miary
ogółem udzielający świadczeń
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
pracujący w ramach umowy cywilno prawnej oraz na kontraktach