Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
Pozycja grupowania:
Liczba osób objętych opieką czynną
Jednostka
miary
liczba osób ogółem
osoby, które objęto opieką czynną po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym