Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
Pozycja grupowania:
Zysk
Jednostka
miary
zysk (wielkość dodatnia)
strata (wielkość ujemna
Ogółem