Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zysk (strata) netto
Pozycja grupowania:
Zysk
Jednostka
miary
Ogółem
strata (wielkość ujemna
zysk (wielkość dodatnia)