Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Pozycja grupowania:
Zobowiązania
Jednostka
miary
ogółem
okres spłaty do 12 miesięcy
okres spłaty powyżej 12 miesięcy
inne
z tytułu dostaw i usług