Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność orzecznicza
Pozycja grupowania:
Działalność orzecznicza
Jednostka
miary
Ogółem liczba wydanych orzeczeń
brak przeciwskazań do wykonywanej pracy na określonym stanowisku
istnienie przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku
utrata przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
konieczność przeniesienia pracownika do innej pracy z przyczyn zdrowotnych
zagrożenie zdrowia młodocianego
podejrzenie choroby zawodowej
niezdolności do dotychczasowej pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Liczba wydanych orzeczeń o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie kobiety w ciąży
Liczba zaświadczeń wydanych dla celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy