Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Psycholodzy
Pozycja grupowania:
zatrudnienie
Jednostka
miary
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych w tym wymiarze nie mniejszym niż 35 godzin tygodniowo stan w dniu 31.12
Pracujący w ramach umów cywilnoprawnych ogółem stan w dniu 31.12
opłacane godziny pełno i niepełnozatrudnionych
w tym pełnozatrudnieni stan w dniu 31.12
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Udzielający świadczeń