Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe wpływy
Pozycja grupowania:
Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe wpływy
Jednostka
miary
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem
Wpływy z opłat za pobór wód
Wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków
Wpływy z opłat za ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
Wpływy z opłat za emisję CO2
Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami
Wpływy z opłat pozostałe dziedziny
Pozostałe wpływy
Wpływy z tytułu odsetek za przeterminowane wpłaty oraz oprocentowania rachunków bankowych
Wpływy z tytułu odzyskanych kosztów postępowań egzekucyjnych
Wpływy z tytułu błędnych wpłat podlegających zwrotowi
Wpływy podlegające wyjaśnieniu
Wpływy należne urzędom marszałkowskim z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
Inne wpływy