Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Import, Eksport i Tranzyt
Pozycja grupowania:
Grupy ładunków NST 2007
Jednostka
miary
Transport kolejowyImport (przywóz)Ogółem
Transport kolejowyImport (przywóz)Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa
Transport kolejowyImport (przywóz)Zboża
Transport kolejowyImport (przywóz)Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny
Transport kolejowyImport (przywóz)Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor
Transport kolejowyImport (przywóz)Rudy żelaza
Transport kolejowyImport (przywóz)Kamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowyImport (przywóz)Produkty spożywcze, napoje i tytoń
Transport kolejowyImport (przywóz)Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane
Transport kolejowyImport (przywóz)węgiel brunatny
Transport kolejowyImport (przywóz)węgiel kamienny
Transport kolejowyImport (przywóz)Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji
Transport kolejowyImport (przywóz)Koks i produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowyImport (przywóz)Ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowyImport (przywóz)Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe
Transport kolejowyImport (przywóz)Inne niemetaliczne wyroby mineralne
Transport kolejowyImport (przywóz)Cement, wapno i gips
Transport kolejowyImport (przywóz)Inne materiały i wyroby budowlane
Transport kolejowyImport (przywóz)Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia
Transport kolejowyImport (przywóz)Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary
Transport kolejowyImport (przywóz)Sprzęt transportowy
Transport kolejowyImport (przywóz)Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowyImport (przywóz)Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady
Transport kolejowyImport (przywóz)Listy, paczki
Transport kolejowyImport (przywóz)Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów
Transport kolejowyImport (przywóz)Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż i artykuły przewożone przez podróżnych; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowyImport (przywóz)Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem
Transport kolejowyImport (przywóz)Towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01-16
Transport kolejowyImport (przywóz)Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieOgółem
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieProdukty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieZboża
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieWęgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieRudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieRudy żelaza
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieKamień, piasek, żwir, glina, torf oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa gdzie indziej niesklasyfikowane
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieProdukty spożywcze, napoje i tytoń
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieWyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskiewęgiel brunatny
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskiewęgiel kamienny
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieDrewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieKoks i produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieCiekłe produkty rafinacji ropy naftowej
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieChemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieInne niemetaliczne wyroby mineralne
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieCement, wapno i gips
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieInne materiały i wyroby budowlane
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieMetale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieMaszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary
Transport kolejowyPrzywóz przez porty morskieSprzęt transportowy
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia