Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyłącza wodociągowe
Pozycja grupowania:
Przyłącza wodociągowe
Jednostka
miary
Prowadzące do budynków mieszkalnych, i niemieszkalnych posiadających jedno mieszkanie, i zbiorowego zamieszkania
Prowadzące do budynków i innych obiektów