Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowychKobiety
Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowychOgółem