Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
absolwenci liceów ogólnokształcących
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Absolwenci liceów ogólnokształcącychKobiety
Absolwenci liceów ogólnokształcącychOgółem