Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
absolwenci szkół branżowych I stopnia
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Absolwenci szkół branżowych I stopniaKobiety
Absolwenci szkół branżowych I stopniaOgółem