Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
w związku z przejściem na emeryturę
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
W związku z przejściem na emeryturęKobiety
W związku z przejściem na emeryturęOgółem