Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
na mocy porozumienia stron
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Na mocy porozumienia stronKobiety
Na mocy porozumienia stronOgółem