Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dla których jest to główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
zatrudnieni, którzy w ciągu roku zmienili etat z pełnego na niepełny
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
stała w niepełnym wymiarzeKobiety
stała w niepełnym wymiarzeOgółem