Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Jednostka
miary
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
zasiłki celowe w formie pieniężnej
Pomoc-ogółem przyznana cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
zasiłki celowe w formie pieniężnej
Pomoc-ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi