Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udzielona kwota świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 1B; kol. 3)
Jednostka
miary
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
pożyczka
zasiłki
w naturze
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie-ogółem
zasiłki celowe przyznane niezależnie od dochodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
Sprawienie pogrzebu
osobom bezdomnym
produkty żywnościowe przyznane doraźnie lub w sytuacjach kryzysowych
posiłki przyznane doraźnie dzieciom i młodzieży
posiłki przyznane doraźnie lub w sytuacjach kryzysowych ogółem
specjalne zasiłki celowe
specjalistyczne usługi opiekuńcze
schronienie udzielone w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową (art 48a ust. 9)
w noclegowni
w ogrzewalni
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w schronisku dla osób bezdomnych
Praca socjalna
Internwencja kryzysowa
Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
osób bezdomnych
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ubranie
Usługi opiekuńcze-ogółem
dla dzieci
Posiłek
Schronienie
zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu
przyznane z powodu: innego niż wymienione
przyznane z powodu: możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przyznane z powodu: niepełnosprawności
przyznane z powodu: bezrobocia
przyznane z powodu: długotrwałej choroby
dotacja
środki własne
Zasiłki okresowe-ogółem
przyznany dla osoby pozostającej w rodzinie
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
dotacja
środki własne
Zasiłki stałe-ogółem
Razem