Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Formy pomocy i udzielone świadczenia - zadanie własne gmin (dział 1B; kol. 4 i 5)
Jednostka
miary
Razem
Zasiłki stałe-ogółem
przyznany dla osoby samotnie gospodarującej
przyznany dla osoby pozostającej w rodzinie
Sprawienie pogrzebu
osobom bezdomnym
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
specjalne zasiłki celowe
produkty żywnościowe przyznane doraźnie lub w sytuacjach kryzysowych
zasiłki celowe przyznane niezależnie od dochodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie-ogółem
w naturze
zasiłki
pożyczka
Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)
Internwencja kryzysowa
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
Zasiłki okresowe-ogółem
przyznane z powodu: bezrobocia
przyznane z powodu: długotrwałej choroby
przyznane z powodu: niepełnosprawności
przyznane z powodu: możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
przyznane z powodu: innego niż wymienione
zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu
Schronienie
w schronisku dla osób bezdomnych
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w ogrzewalni
w noclegowni
Posiłek
dla dzieci
posiłki przyznane doraźnie lub w sytuacjach kryzysowych ogółem
posiłki przyznane doraźnie dzieciom i młodzieży
Ubranie
Usługi opiekuńcze-ogółem
specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
osób bezdomnych
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego